Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING:


De privacyverklaring ("verklaring") voor deze website ("site") beschrijft hoe HR@Retail  ("We", "wij") persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen via de site mag gebruiken en openbaar maken. HR@Retail , met maatschappelijke zetel te Acacialei 15 , 2930 Brasschaat is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze site worden ingezameld. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met én zoals beschreven in deze verklaring


Inzameling en gebruik van persoonsgegevens


Wanneer u deze site gebruikt of erop inschrijft, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens van u vragen. De categorieën persoonsgegevens die we mogen vragen omvatten uw naam en contactgegevens (e-mail, adres en telefoonnummer). Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten op de site, is het mogelijk dat wij u ook vragen naar uw criteria voor het zoeken van een job, uw voorkeur voor een job, uw werkervaring, opleiding, vaardigheden, salaris, verwachtingen, persoonlijkheid, referenties, achtergrondinformatie, andere informatie die in uw cv staat.Informatie over uw gezondheid en/of strafblad wordt verwerkt in overeenstemming met de beperkende bepalingen die door de wet worden opgelegd en uitsluitend indien deze informatie van belang is voor uw sollicitatie. Indien u HR@Retail informatie over derden verstrekt, zal HR@Retail  ervan uitgaan dat de derden in kwestie u daarvoor toestemming hebben gegeven en aan HR@Retail de toestemming geven om hun persoonsgegevens op dezelfde manier te verwerken en door te geven als die van u.

U geeft HR@Retail de toestemming om contact op te nemen met de door u opgegeven referenties en om uw persoonsgegevens, ook gevoelige gegevens, in de boven beschreven betekenis, in te zamelen, te verwerken, door te geven en te gebruiken gedurende de periode die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken. HR@Retail  zal uw gegevens voor een periode van 2 jaar bijhouden. U verklaart dat alle informatie die u aan HR@Retail verstrekt hebt of zult verstrekken waar, correct en niet misleidend is. Indien deze informatie verandert, zult u HR@Retail daarover onmiddellijk inlichten.


Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt


HR@Retail zal uw persoonsgegevens verwerken in het kader van particuliere arbeidsbemiddeling (tijdelijke tewerkstelling en/of aanwerving), om statistieken te kunnen opstellen, om te voldoen aan de voorschriften en om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken. HR@Retail mag deze persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over haar producten en diensten tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dit niet wenst.


Door onze bepalingen en voorwaarden te aanvaarden geeft u HR@Retail toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het toezenden van automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten (bv een vacaturemail, een trainingsmail of een mail voor speciale gelegenheden) of marketinginformatie (bv een nieuwsbrief) betreffende onze diensten, waaronder tewerkstellingsinformatie. U hebt altijd de mogelijkheid om ervoor te kiezen zulke berichten niet langer te ontvangen door contact op te nemen met HR@Retail.

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om onze diensten te leveren.

 

Bekendmaking van persoonsgegevens


HR@Retail mag persoonsgegevens bekendmaken aan derden. De bekendmaking aan derden kan zich voordoen in de volgende omstandigheden: - We zullen informatie bekendmaken aan onze klanten wanneer dat nodig en gepast is in verband met het leveren van tewerkstellingsdiensten. We kunnen informatie bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om in onze naam bedrijfsfuncties en -diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verstrekken van juridische, boekhoudkundige en marketingdiensten.


In zover dat noodzakelijk of gepast is, kunnen we informatie bekendmaken aan overheidsinstellingen, consulenten en andere derden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, de betekening van juridische procedures, of als we redelijkerwijze menen dat we dit moeten doen om (a) de wet die deze bekendmaking vereist na te leven; (b) een misdaad te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen of (c) de persoonlijke veiligheid van de gebruikers of het publiek te beschermen.


Gebruik van cookies


De site maakt geen gebruik van first-party cookies die uw onlineactiviteiten traceren.

Enkel third-party cookies kunnen aanwezig zijn.


Cookies van derden zijn cookies die zijn gemaakt door anderen dan de website. Cookies van derden met betrekking tot onze website zijn One.com (Website Host) voor de analyse van ons websiteverkeer,Facebook, Twitter, LinkedIn en Google Analytics. Google Analytics is de analysetool van Google die ons helpt te begrijpen hoe u met de website omgaat. Het kan een set cookies gebruiken om informatie te verzamelen en gebruiksstatistieken van de website te rapporteren zonder individuele bezoekers aan Google persoonlijk te identificeren.


Beveiliging van uw gegevens


HR@Retail neemt de passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, bekendmaking, vervalsing, de wijziging en onrechtmatige verwerking. HR@Retail kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiligingsmaatregelen te doorbreken of uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor ongepaste doeleinden. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 


Links naar websites van derden


HR@Retail en/of de website kunnen links naar andere websites bevatten, die wij niet controleren en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op HR@Retail  en/of de website van HR@Retail. Andere websites hebben een eigen privacy beleid.

Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens door een andere website die u via onze website heeft benaderd. Wij raden u aan om voor het gebruik van ander websites altijd het privacy beleid van die websites te raadplegen, die kan verschillen van de Privacyverklaring van HR@Retail.


Recht van toegang tot en verbetering van persoonsgegevens


Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om:


  • ons inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of afschermen omdat ze onjuist of onvolledig zijn;
  • aanvullende informatie te vragen over de verwerkers van uw persoonlijke gegevens of categorieën van verwerkers;
  • bij inbreuken door HR@Retail op uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze privacyverklaring, een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie (CBPL of Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).
  • U heeft het recht om kosteloos een kopie van uw persoonsgegevens in begrijpelijke vorm te ontvangen.


Enige incorrecte, irrelevante en onvolledige persoonsgegevens, evenals persoonsgegevens die niet ter zake doen of in strijd met een wettelijk voorschrift te worden verwerkt, zullen op verzoek worden verwijderd of gecorrigeerd.

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken of zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ingeval u daarvoor legitieme redenen heeft.


Indien u gebruik wenst te maken van dit recht kunt u met ons contact opnemen via de onderstaande adresgegevens. Wij kunnen u desgevallend vragen om u adequaat te identificeren.

Wij zullen onder geen beding persoonsgegevens verwerken waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken.

Contact informatie


In het geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of in het geval dat u een verzoek om toegang, wijziging of verwijdering of een bezwaar wilt indienen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren op het volgende e-mailadres: info@hr-retail.be.

We kunnen u zo snel mogelijk van informatie voorzien, maar in elk geval binnen de dertig dagen na ontvangst van een verzoek tot toegang of bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens.